ปฏิทินงานสัมมนาปี 2560


DATE VENUE FUNCTION
21-22 June 2017
Grand Hall 202-203,
2nd floor, BITEC
AUTOMOTIVE SUMMIT 2017
“Driving toward Automotive Industry 4.0”
Co-Organized by Thailand Automotive Institute (TAI) & Reed Tradex
21 June 2017
ฮอลล์ 98
BITEC
NEPCON CONFERENCE
ยกระดับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าและสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
“ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า”
21 June 2017
ห้องประชุม 211-213,
2nd floor, BITEC
MFAIR SEMINAR 2017
“พิชิตความสำเร็จ สร้างโอกาสธุรกิจ การค้าพันธมิตร: ปรับมุมคิด พลิกมุมมอง กลยุทธ์การค้าไทย-ญี่ปุ่น”
22 June 2017
SILK Room 1-3,
2nd floor, BITEC
PLASTICS FORUM 2017
"ปฏิรูปอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก สู่กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต"
ร่วมจัดโดย สถาบันพลาสติก และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
22 June 2017
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202,
2nd floor, BITEC
INTERMOLD FORUM 2017
"Smart Factor Smart Factory for Molding Industry 4.0"
Co-Organized by Thai Tool and Die Industry Association & Reed Tradex
22 June 2017
ฮอลล์ 98
BITEC
NEPCON CONFERENCE
ยกระดับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าและสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
“โซลูชั่นสาหรับยานยนต์อัฉริยะ”
23 June 2017
SILK Room 1-3,
2nd floor, BITEC
SURFACE & COATINGS FORUM 2017
"Driving S-Curve Industries through Surface Technology and Innovations"
Co-organized by Metallurgy and Materials Science Research Institute (MMRI), Chulalongkorn University and Reed Tradex
23 June 2017
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202,
2nd floor, BITEC
AUTOMATION CONFERENCE 2017
“ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยพลังขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ ระบบไอที และ Big Data”
Co-Organized by Institute of Field Robotics (FIBO), King Mongkut’s University of Technology Thonburi & Reed Tradex
23 June 2017
ฮอลล์ 98
BITEC
NEPCON CONFERENCE
ยกระดับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าและสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
“นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเมืองอัจฉริยะ”
24 June 2017
ฮอลล์ 98
BITEC
NEPCON CONFERENCE
ยกระดับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าและสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
“สร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า”
5 July 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 103 , BITEC
Asean Garment & Textile Summit #4
“แนวนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยสู่การเชื่อมโยงระดับอุตสาหกรรม”
Co-Organized by Thailand Textile Institute (THTI) & Reed Tradex
6 July 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 103 , BITEC
Branding and Marketing Forum 2017
“เสริมธุรกิจ พลิกการตลาด พิชิตความสำเร็จแบบก้าวกระโดด”
7 July 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 103, BITEC
Design Trend Forum 2017
“เจาะลึกแนวโน้มสีและวัสดุแฟชั่น 2018/2019 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจแฟชั่นไทย”
Co-Organized by Thailand Institute of Fashion Reseach (inFASH), Rajamangala University of Technology Krungthep and Reed Tradex
8 July 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 103, BITEC
Family Business Forum 2017
“Family Business Showcase in Textile Industry”
Co-Organized by Family Business Center, University of the Thai Chamber of Commerce and Reed Tradex
As of June 2, 2017.
Remark : The Organizer reserves the right to change the function without prior notice.